Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου (Δ.Ε.Η.)

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση, που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.

Ανάθεση Ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου

Ο καιρός στην Χίο...